دانش سلامت
مدیریت تخصصی کافی شاپ تاریخ شروع 1396/01/05
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
6 روز(32ساعت)
روز و ساعت
شنبه ساعت 9 تا 14
قیمت دوره
1450000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1450000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
6 روز(32ساعت)
روز و ساعت
شنبه ساعت 9 تا 14
قیمت دوره
1450000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1450000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
6 روز(32ساعت)
روز و ساعت
پنجشنبه ساعت 14 تا 19
قیمت دوره
1450000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1450000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
9روز(45ساعت)
روز و ساعت
شنبه ازساعت 9تا 14
قیمت دوره
1250000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1250000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
9 روز(45ساعت)
روز و ساعت
پنجشنبه ساعت 13تا18
قیمت دوره
1250000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1250000 تومان
محل برگزاری
ونک