فرهنگ و هنر
آموزش طراحی جواهرات با نرم افزار ماتریکس تاریخ شروع 1396/01/02
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
11روز(108ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
2178000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
2178000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/06
مدت
6 روز(42ساعت)
روز و ساعت
از ساعت 9 الی 16
قیمت دوره
662000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
662000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/06
مدت
4روز40 ساعت
روز و ساعت
یکشنبه از ساعت8تا18
قیمت دوره
1490000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1490000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
4روز15 ساعت
روز و ساعت
شنبه از ساعت9 تا13
قیمت دوره
247000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
247000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
5روز48 ساعت
روز و ساعت
شنبه از ساعت8تا18
قیمت دوره
1100000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1100000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
6روز(60ساعت)
روز و ساعت
پنجشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
990000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
990000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
4روز(36ساعت)
روز و ساعت
از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
518000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
518000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/07
مدت
3روز(30ساعت)
روز و ساعت
دوشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
432000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
432000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
11روز(108ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
2178000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
2178000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
(40 ساعت)4روز
روز و ساعت
شنبه ساعت 10 تا 16
قیمت دوره
1490000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1490000 تومان
محل برگزاری
ونک