سینمای دیجیتال
افترافکت(After Effect) تاریخ شروع 1396/01/03
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
10روز(78ساعت)
روز و ساعت
پنجشنبه از ساعت 9 تا 17
قیمت دوره
1380000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1380000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
9روز(70ساعت)
روز و ساعت
پنجشنبه از ساعت 9تا 17
قیمت دوره
1430000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1430000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
11روز(110ساعت)
روز و ساعت
از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
1590000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1590000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
10روز(78ساعت)
روز و ساعت
پنجشنبه از ساعت 9 تا 17
قیمت دوره
1380000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1380000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
6روز(48ساعت)
روز و ساعت
شنبه از ساعت 9 تا 17
قیمت دوره
740000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
740000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
9روز(70ساعت)
روز و ساعت
پنجشنبه از ساعت 9تا 17
قیمت دوره
990000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
990000 تومان
محل برگزاری
ونک