سینمای دیجیتال
روتوش عکاسی دیجیتال تاریخ شروع 96/05/07
تاریخ شروع
96/05/07
مدت
45 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی یکشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
690000 تومان
تخفیف
138000 تومان
مبلغ ثبت نام
552000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/07
مدت
54 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی دوشنبه 9 تا 14
قیمت دوره
1700000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
1500000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/07
مدت
40 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی یکشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
650000 تومان
تخفیف
130000 تومان
مبلغ ثبت نام
520000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/07
مدت
45 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی یکشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
690000 تومان
تخفیف
138000 تومان
مبلغ ثبت نام
552000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/07
مدت
48 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی دوشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
850000 تومان
تخفیف
170000 تومان
مبلغ ثبت نام
680000 تومان
محل برگزاری
ونک