حسابداری و مدیریت
حسابداری فشرده (ویژه ورود به بازار کار) تاریخ شروع 1396/5/14
تاریخ شروع
1396/5/14
مدت
180
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14 (کلاس) 14 الی 17(حل تمرین)
قیمت دوره
2610000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
2410000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/5/14
مدت
25
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه از 14 مرداد تا 18 مرداد
قیمت دوره
488000 تومان
تخفیف
97600 تومان
مبلغ ثبت نام
390400 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/5/7
مدت
20
روز و ساعت
شنبه تا سه شنبه 7 مرداد تا 10 مرداد
قیمت دوره
327000 تومان
تخفیف
65400 تومان
مبلغ ثبت نام
261600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/5/14
مدت
180
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14 (کلاس) 14 الی 17(حل تمرین)
قیمت دوره
2610000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
2410000 تومان
محل برگزاری
ونک