حسابداری و مدیریت
حسابداری مکانیزه تاریخ شروع 97/01/09
تاریخ شروع
97/01/09
مدت
70
روز و ساعت
9 الی 15 فروردین ساعت 8 الی 19
قیمت دوره
1000000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1000000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
90
روز و ساعت
2 الی 8 فروردین ساعت 8 الی 19
قیمت دوره
2610000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
2610000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/09
مدت
70
روز و ساعت
9 الی 15 فروردین ساعت 8 الی 19
قیمت دوره
1000000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1000000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
108
روز و ساعت
2 الی 12 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
1420000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1420000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/08
مدت
52
روز و ساعت
8 الی 12 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
750000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
750000 تومان
محل برگزاری
ونک