حسابداری و مدیریت
حسابداری مالی بازرگانی تاریخ شروع 1396/01/09
تاریخ شروع
1396/01/09
مدت
4روز(40ساعت)
روز و ساعت
دوشنبه از ساعت 18الی 8
قیمت دوره
420000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
420000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
4 روز(40ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 18-8
قیمت دوره
490000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
490000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/04
مدت
11 روز(180ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 18-8
قیمت دوره
2250000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
2250000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/11
مدت
2 روز(20ساعت)
روز و ساعت
جمعه از ساعت 18-8
قیمت دوره
280000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
280000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/09
مدت
4روز(40ساعت)
روز و ساعت
دوشنبه از ساعت 18الی 8
قیمت دوره
420000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
420000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/04
مدت
5روز(50ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت8 الی 18
قیمت دوره
550000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
550000 تومان
محل برگزاری
ونک