گروه گرافیک و انیمیشن
فتوشاپ کورل تاریخ شروع 1396/01/02
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
12روز(110ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 9تا 17
قیمت دوره
875000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
875000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
9روز70 ساعت
روز و ساعت
پنجشنبه از ساعت9 تا17
قیمت دوره
550000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
550000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
12روز120 ساعت
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 9 تا17
قیمت دوره
1012000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1012000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
12روز(110ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 9تا 17
قیمت دوره
875000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
875000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
7روز60 ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 9 تا 17
قیمت دوره
517500 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
517500 تومان
محل برگزاری
ونک