گروه گرافیک و انیمیشن
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 2014 CC تاریخ شروع 96/05/07
تاریخ شروع
96/05/07
مدت
60 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی چهارشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
621000 تومان
تخفیف
124200 تومان
مبلغ ثبت نام
496800 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/07
مدت
41 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی یکشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
432000 تومان
تخفیف
86400 تومان
مبلغ ثبت نام
345600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/05/07
مدت
40 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی یکشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
432000 تومان
تخفیف
86400 تومان
مبلغ ثبت نام
345600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/05/07
مدت
60 ساعت
روز و ساعت
شنبه الی چهارشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
621000 تومان
تخفیف
124200 تومان
مبلغ ثبت نام
496800 تومان
محل برگزاری
ونک