گروه نرم افزارهای فنی و مهندسی
دوره جامع مدیریت پروژه تاریخ شروع 1396/01/02
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
10روز(106ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
1272000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1272000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
10 روز(100ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه 8 الی 18
قیمت دوره
825000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
825000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/07
مدت
5.5 روز(48ساعت)
روز و ساعت
دوشنبه ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
934000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
934000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/07
مدت
6 روز(60ساعت)
روز و ساعت
دوشنبه ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
768000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
768000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/08
مدت
2روز(30ساعت)
روز و ساعت
سه شنبه ساعت 18-8
قیمت دوره
275000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
275000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/07
مدت
6روز(60ساعت)
روز و ساعت
دو شنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
490000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
490000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
7روز(70ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
594000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
594000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
6روز(60ساعت)
روز و ساعت
شنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
648000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
648000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/03
مدت
6روز(60ساعت)
روز و ساعت
پنجشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
660000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
660000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/04
مدت
9روز(90ساعت)
روز و ساعت
جمعه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
1200000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1200000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/06
مدت
6روز(69ساعت)
روز و ساعت
شنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
627000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
627000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
10روز(106ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
1272000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
1272000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/08
مدت
3روز(30ساعت)
روز و ساعت
سه شنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
275000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
275000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
3روز(25ساعت)
روز و ساعت
شنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
300000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
300000 تومان
محل برگزاری
ونک