گروه نرم افزارهای فنی و مهندسی
ETABS & SAFE I تاریخ شروع تماس تلفنی
تاریخ شروع
تماس تلفنی
مدت
90 ساعت+ (14ساعت حل تمرین رایگان)
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
1500000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
1300000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
تماس تلفنی
مدت
106 ساعت+ (14 ساعت حل تمرین رایگان
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
1550000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
1350000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
تماس تلفنی
مدت
100 ساعت+ (12 ساعت حل تمرین رایگان)
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
1032000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
832000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
تماس تلفنی
مدت
90 ساعت+ (14ساعت حل تمرین رایگان)
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
1500000 تومان
تخفیف
200000 تومان
مبلغ ثبت نام
1300000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
تماس تلفنی
مدت
60 ساعت+(12 ساعت حل تمرین رایگان)
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
792000 تومان
تخفیف
158400 تومان
مبلغ ثبت نام
633600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
تماس تلفنی
مدت
60 ساعت+(12 ساعت حل تمرین رایگان)
روز و ساعت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
قیمت دوره
573000 تومان
تخفیف
114600 تومان
مبلغ ثبت نام
458400 تومان
محل برگزاری
ونک