گروه نرم افزارهای فنی و مهندسی
3D-MAX تاریخ شروع 97/01/02
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
100
روز و ساعت
2 الی 12 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
1032000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1032000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
69
روز و ساعت
2 الی 9 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
850000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
850000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
32
روز و ساعت
2 الی 6 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
390000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
390000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
78
روز و ساعت
2 الی 10 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
1678000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1678000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
90
روز و ساعت
2 الی 11 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
1416000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1416000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
55
روز و ساعت
2 الی 7 فرردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
690000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
690000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
30
روز و ساعت
2 الی 5 فروزدین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
792000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
792000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
120
روز و ساعت
2 الی 12 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
1950000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1950000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
106
روز و ساعت
2 الی 12 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
1550000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1550000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
90
روز و ساعت
2 الی 11 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
870000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
870000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
100
روز و ساعت
2 الی 12 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
1032000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
1032000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/08
مدت
64
روز و ساعت
8 الی 13 فروردین ساعت 8 الی 18:30
قیمت دوره
550000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
550000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/08
مدت
60
روز و ساعت
8 الی 13 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
746000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
746000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/08
مدت
42
روز و ساعت
8 الی 11 فروردین ساعت 9 الی 18:30
قیمت دوره
507000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
507000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
60
روز و ساعت
2 الی 7 فروردین ساعت 8 الی 18
قیمت دوره
573000 تومان
تخفیف
10% الی %30 تومان
مبلغ ثبت نام
573000 تومان
محل برگزاری
ونک