گروه مهندسی شبکه
میکروتیک MTCNA تاریخ شروع 1396/08/25
تاریخ شروع
1396/08/25
مدت
26 ساعت
روز و ساعت
25 الی 28 آبان ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
386000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
386000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/08/25
مدت
26 ساعت
روز و ساعت
25 الی 28 آبان ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
386000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
386000 تومان
محل برگزاری
ونک