گروه مهندسی شبکه
MTCNA تاریخ شروع 97/01/05
تاریخ شروع
97/01/05
مدت
26
روز و ساعت
5 الی 8 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
550000 تومان
تخفیف
110000 تومان
مبلغ ثبت نام
440000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/09
مدت
36
روز و ساعت
9 الی 12 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
810000 تومان
تخفیف
162000 تومان
مبلغ ثبت نام
648000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/07
مدت
16
روز و ساعت
7 الی 8 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
462000 تومان
تخفیف
92400 تومان
مبلغ ثبت نام
369600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/04
مدت
24
روز و ساعت
4 الی 6 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
462000 تومان
تخفیف
92400 تومان
مبلغ ثبت نام
369600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/11
مدت
16
روز و ساعت
11 الی 12 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
462000 تومان
تخفیف
92400 تومان
مبلغ ثبت نام
369600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/09
مدت
16
روز و ساعت
9 الی 10 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
462000 تومان
تخفیف
92400 تومان
مبلغ ثبت نام
369600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/05
مدت
26
روز و ساعت
5 الی 8 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
550000 تومان
تخفیف
110000 تومان
مبلغ ثبت نام
440000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/09
مدت
42
روز و ساعت
9 الی 12 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
728000 تومان
تخفیف
145600 تومان
مبلغ ثبت نام
582400 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/05
مدت
42
روز و ساعت
5 الی 8 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
675000 تومان
تخفیف
135000 تومان
مبلغ ثبت نام
540000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/11
مدت
60
روز و ساعت
11 الی 16 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
1091000 تومان
تخفیف
218200 تومان
مبلغ ثبت نام
872800 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/05
مدت
66
روز و ساعت
5 الی 10 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
990000 تومان
تخفیف
198000 تومان
مبلغ ثبت نام
792000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/09
مدت
51
روز و ساعت
9 الی 13 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
785000 تومان
تخفیف
157000 تومان
مبلغ ثبت نام
628000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/05
مدت
42
روز و ساعت
5 الی 8 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
588000 تومان
تخفیف
117600 تومان
مبلغ ثبت نام
470400 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/05
مدت
51
روز و ساعت
5 الی 9 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
517000 تومان
تخفیف
103400 تومان
مبلغ ثبت نام
413600 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
97/01/02
مدت
30
روز و ساعت
2 الی 4 فروردین ساعت 9 الی 18
قیمت دوره
297000 تومان
تخفیف
59400 تومان
مبلغ ثبت نام
237600 تومان
محل برگزاری
ونک