گروه مهندسی شبکه
MTCWE تاریخ شروع 1396/01/08
تاریخ شروع
1396/01/08
مدت
3روز(16 ساعت)
روز و ساعت
سه شنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
462000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
462000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
5روز(51ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
470000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
470000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
4روز(42ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
603000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
603000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/08
مدت
3روز(16 ساعت)
روز و ساعت
سه شنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
462000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
462000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
3روز(26ساعت)
روز و ساعت
شنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
351000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
351000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/08
مدت
5روز(45ساعت)
روز و ساعت
سه شنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
625000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
625000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
6روز(60ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
726000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
726000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/09
مدت
5روز(51ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
617000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
617000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
4روز(48ساعت)
روز و ساعت
شنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
542000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
542000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/07
مدت
5روز(42ساعت)
روز و ساعت
دوشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
728000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
728000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/07
مدت
6روز(60 ساعت)
روز و ساعت
دوشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
992000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
992000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
3 روز(30ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
270000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
270000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
5.5روز(54ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
766000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
766000 تومان
محل برگزاری
ونک