گروه طراحی وب و برنامه نویسی
Web Design Fundamentals+Jquery&ajax تاریخ شروع 96/01/02
تاریخ شروع
96/01/02
مدت
10روز(96ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
898000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
898000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/08
مدت
4روز(42ساعت)
روز و ساعت
سه شنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
632000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
632000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/05
مدت
6روز(60ساعت)
روز و ساعت
شنبه ازساعت 8 تا 18
قیمت دوره
651000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
651000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/02
مدت
7روز(70ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
693000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
693000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/07
مدت
5روز(50ساعت)
روز و ساعت
از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
800000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
800000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/02
مدت
10روز(96ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
898000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
898000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/08
مدت
4روز(40ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
399000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
399000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/03
مدت
7روز(70ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
770000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
770000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
96/01/02
مدت
6روز(60ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه از ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
540000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
540000 تومان
محل برگزاری
ونک