گروه ICDL
تلفیقی Word & Excel تاریخ شروع 7 مرداد الی 18 مرداد
تاریخ شروع
7 مرداد الی 18 مرداد
مدت
50
روز و ساعت
شنبه الی چهارشنبه 8 الی 13
قیمت دوره
324000 تومان
تخفیف
64800 تومان
مبلغ ثبت نام
259200 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
8 مرداد الی 11 مرداد
مدت
24
روز و ساعت
یکشنبه الی چهارشنبه 8 الی 14
قیمت دوره
188000 تومان
تخفیف
37200 تومان
مبلغ ثبت نام
150800 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
7 مرداد الی 18 مرداد
مدت
50
روز و ساعت
شنبه الی چهارشنبه 8 الی 13
قیمت دوره
324000 تومان
تخفیف
64800 تومان
مبلغ ثبت نام
259200 تومان
محل برگزاری
ونک