گروه ICDL
مهارت افزایی تاریخ شروع 1396/01/06
تاریخ شروع
1396/01/06
مدت
3روز (30 ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
187000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
187000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/05
مدت
2روز (24 ساعت)
روز و ساعت
شنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
171000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
171000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/06
مدت
3روز (30 ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
187000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
187000 تومان
محل برگزاری
ونک
تاریخ شروع
1396/01/02
مدت
13روز (131 ساعت)
روز و ساعت
چهارشنبه ساعت 8 تا 18
قیمت دوره
612000 تومان
تخفیف
ندارد
مبلغ ثبت نام
612000 تومان
محل برگزاری
ونک